Etusivu      Rekisteriseloste/ Data File

Rekisteriseloste Soteria ry:ssä suoritetusta psykologitoiminnasta alkaen 01.03.2013

PSYKOLOGIPALVELUIDEN KÄYTÖN
REKISTERISELOSTE, SOTERIA RY:N POTILASTYÖTÄ
KOSKIEN

DATA FILE OF PATIENT INFORMATION IN
PSYKOLOGIPALVELUT PIRITTA ANIAS, SOTERIA RY

01.03.2013 alkaen/ 01.03.2013 -
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste/ Data File according to the Personal
Data Act (523/1999) 10 §.

1. REKISTERINPITÄJÄ/ REGISTER HOLDER
Nimi/ Name: Psykologipalvelut Piritta Anias, Y- 1972240-9
Postiosoite/Geographical address: Kuninkaankatu 22 c, 4.krs,
Postinumero/ Postal code: 33210 Tampere
Puhelin/Tel.: 044-3453600

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ/ RESPONSIBLE
Nimi/ Name: Piritta Anias
Virka-asema/ Profession: Ammatinharjoittaja, Psykologi / Practitioner, Psychologist

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE/ REASON FOR THE DATA FILE

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu ja
toteutus, sekä hoidon seuranta ja laadunvalvonta. Huom. lait ja asetukset alla:/ Arranging,
providing, planning, implementing and monitoring the evaluation and therapy of the patient, as well
as controlling the quality of the process in question. Please note the Acts below:


Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989)/
Act on the national Person Register of Finnish health care (556/1989).

Kansanterveyslaki (66/1972)/ Primary Health Care Act (66/1972).

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)/ Act on the Status and Rights of Patients
(785/1992).

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)/ Occupational Health Care Act (1383/2001).

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)/ Act on Health Care Professionals
(559/1994).

Mielenterveyslaki (1116/1990)/ Mental Health Act (1116/1990).

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
(159/2007)/ Act on Electrical Patient Information in social welfare and health care (159/
2007).

Muu lainsäädäntö: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta ja
säilyttämisestä (298/2009)/ In addition: Act on Patient Documentation and it´s Storage by
the Ministry of Social Affairs and Health (298/2009).

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS/ PURPOSE OF THE DATA FILE

Potilastietojen kerääminen ja ylläpito, ml. potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen
ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Lisäksi psykologin työssä työhön liittyvien
perustietojen ja tutkimustulosten säilytys./

To collect and maintain patient data in order to provide high quality patient evaluation and therapy:
Arranging, providing, planning, implementing and monitoring the evaluation and therapy of the
patient, as well as controlling the quality of the process in question.

5. REKISTERIN SISÄLTÖ/ CONTENTS OF THE DATA FILE

1. Potilaan perustiedot (Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sosiaaliturvatunnus)/ Patient´s basic
information (Name, Address, Phonenumber, Social Security Number)
2. Käynnit (Päiväys, Käynnin sisältö)/ Appointments (Date, Contents of the appointment)
3. Laskutus (asiakkaan nimikirjaimet esim. J.A., käyntipäivä, käynnin hinta, maksun toteutuma
(X))/ Billing (identificational letters, date of appointment, charge (X))
4. Psykologiset lausunnot (psykologinen lausunto kokonaisuudessaan)/ Psychological
statements (psychological statement fully)

6. TIETOJEN SÄILYTYSTAVAT/ STORAGE OF THE DATA
Viitaten kohta 5. / See section 5.

1.-2.,4. Kaikki tiedot on tallennettu henkilökohtaisella salasanalla suojattuun tallentimeen. Lisäksi,
psykologin lausunto tehdyistä tutkimuksista (1 kpl kustakin tehdystä psykologin tutkimuksesta)
säilytetään psykologin kansiossa lukollisessa kaapissa Soteria ry:n toimitiloissa lukollisessa
vastaanottohuoneessa. /
1.-2., 4. All data is saved in a portable hard drive. In addition, the psychological statement (1 copy
of each psychological statement) is stored in a
locker at Soteria ry´s office, in a locked consulting room.

3. Laskutustiedot kirjataan kirjanpitokirjaan, joka säilytetään lukollisessa kaapissa Soteria ry:n
toimitiloissa lukollisessa vastaanottohuoneessa./
3. The billing information is registered in an accountancy book, which is stored in a
locker at Soteria ry´s office, in a locked consulting room.

8. OIKEAKSI VAKUUTTAMINEN / VALIDATION OF THE DATA FILE
Ylläolevat tiedot oikeaksi vakuuttaen,/ Hereby I state that this Data File is valid,

Piritta Anias
PsM, FM, laillistettu psykologi

Psykologipalvelut Piritta Anias
Y-tunnus: 1972240-9